Voor de kerst een veilig thuis!

Target reached
from €2,245 (106%)
Closed

 

Ze zijn van niemand, maar ook van iedereen. De katten van Camping de Schatberg.

Het zijn er veel. Heel erg veel...

En ze verdienen allemaal de nodig zorg en een veilig thuis!

 

Wat is er aan de hand? 

 

Op de Camping de Schatberg in Limburg lopen zo’n 50 niet gecastreerde zwerfkatten. En het worden er jaarlijks meer. Dat is niet goed voor de bewoners en de bezoekers van de Camping door de overlast die de zwerfkatten veroorzaken. En het is ook niet goed voor de zwerfkatten zelf want zoveel katten op een beperkt stuk land zorgt voor een hoge infectiedruk, veel inteelt en talloze vechtwonden.   

 

Studenten Diergeneeskunde gaan zwerfkatten helpen

 

In het weekend van 21 en 22 december gaat een team van 5 dierenarts specialisten en 10 master studenten diergeneeskunde naar Limburg, om daar ter plekke de zwerfkatten te castreren, te vaccineren, te chippen en de nodige welzijnsverbeterende behandelingen te geven. De katten worden bij aanvang van het project (op)gevangen en wordt er een beslissing gemaakt welk type nieuw thuis het meest geschikt is voor elke kat.

Maar we hebben jouw steun nodig! Help jij mee de zwerfkatten van Camping de Schatberg te helpen? Samen maken wij het verschil! 

 

Jouw gift maakt het volgende mogelijk

 

€ 5 = chippen en registreren van een poes of kater

€ 10 = hechtmateriaal en medicatie/vaccinatie voor een poes of kater

€ 20 = castratie kater

€ 30 = castratie poes

€ 60 = een zwerfkat castreren, vaccineren, chippen en aanvullende zorg.  

Normaal gesproken worden huiskatten vanaf jongs af aan al beschermd tegen een verzameling aan ziektes middels vaccinaties. Maar deze zwerfkatjes kennen deze verzorging niet, waardoor ze al snel vatbaar zijn voor de zeer besmettelijke en dodelijke kattenziekte (Feline Panleukopenia), niesziekte (calicivirus en herpesvirus) en hondsdolheid (ook wel bekend als Rabiës). Maar ook chlamydophilia en Bordetella, welke ook de niesziekte kunnen veroorzaken. 

De katten van Camping de Schatberg zijn natuurlijk niet de enige zwerfkatten. De zwerfkattenproblematiek heeft de afgelopen jaren op lokaal, provinciaal en landelijk niveau veel aandacht gekregen. Enerzijds door discussies van schade aan de natuur en de noodzaak tot afschieten en anderzijds door het feit dat de mens de veroorzaker is van de zwerfkat; zonder huiskat is er immers geen zwerfkat.

Bij de faculteit Diergeneeskunde zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen wij bijdragen aan geschikte oplossingen voor deze zwerfkattenproblematiek. Dit doen wij door onze studenten in aanraking te laten komen met maatschappelijke vraagstukken in een voor hen relevante context.

In een eerste pilot TNRC (trap – neuter – return of relocate – care) willen wij samen met de master studenten gezelschapsdieren en dierenartsen-specialisten van de faculteit Diergeneeskunde, Stichting Dakloos Dier (i.o.) en Stichting Zwerfkatten Nederland de zwerfkatten van Camping de Schatberg in Limburg gaan helpen.

 

 

Feiten over zwerfkatten in Nederland (Bron: Stichting Zwerfkatten Nederland)

Over aantallen

 1. Er is grote onduidelijkheid over het aantal zwerfkatten dat in Nederland rondloopt en dus hoe groot het feitelijke probleem eigenlijk is (schattingen tussen 135.000 en 1,2 miljoen en 165.000 verwilderde zwerfkatten in de Natuurgebieden van Nederland). Niemand die betrouwbare cijfers hierover heeft….

 

 1. De meeste huishoudens die dieren hebben, hebben een kat: 24%. De kat is daarmee het meest gehouden huisdier in Nederland. Uit een peiling van NH van oktober 2018 bleek dat van de ruim 46.000 stemmen ruim 72% van de deelnemers het niet goed vinden dat jagers verwilderde katten mogen afschieten als de zwerfkatten natuurschade aanrichten. Draagvlak onder de bevolking voor de jacht op zwerfkatten ontbreekt bijgevolg in meerderheid, conform het in 2013 door de Tweede Kamer besloten afschotverbod. Onderzoek van de Wageningen Universiteit heeft bewezen dat afschieten van katten niet helpt. Toch zijn in de provincie Utrecht bijna 400 verwilderde zwerfkatten in 2018 afgeschoten en in 2017 in de provincie Friesland 345 …

 

Over het ontstaan van zwerfkatten

 1. Zonder de huiskat is er geen zwerfkat. De aanwas van zwerfkatten ontstaat doordat eigenaren hun zorgplicht niet vervullen en hun huiskat achterlaten. Als de huiskat niet geneutraliseerd (gecastreerd/gesteriliseerd) is, ontstaan kolonies verwilderde zwerfkatten.

 

Belang chippen & registreren

 1. Jaarlijks raken 100.000 huiskatten ‘kwijt’. Van de bij de landelijke organisatie voor verloren en gevonden huisdieren Amivedi aangemelde gevonden huiskatten wordt nog geen 31% herenigd met zijn eigenaar, tegenover 79% van de gevonden honden. Slechts 14% van de niet-gechipte of wel gechipt maar niet up-to-date geregistreerde katten in Nederland vindt zijn eigenaar terug. Een investering in chippen/registreren zorgt per direct voor een afname van het aantal op te vangen asielkatten. Het aantal opgevangen katten in dierenopvangcentra bedraagt jaarlijks zo’n 40.000. Door een chipplicht kan het percentage gevonden katten wat herenigd wordt met de eigenaar met 50% verhoogd worden – een besparing van opvangkosten van 20.000 katten. Onderzoek van Stichting Zwerfkatten Nederland bij de 9 datachipbanken in Nederland leert in 2019 dat gemiddeld slechts 16% van de huiskatten gechipt en geregistreerd zijn.

 

Over TNRC: Trap-Neuter-Return of Relocate-Care

 1. De Raad voor Dierenaangelegenheden pleit voor landelijke wet- en regelgeving voor TNR (trap-neuter-return) (inclusief monitoring), chipplicht en castratie/sterilisatieplicht van katten. Quote: “De effectiviteit van TNR valt of staat met het monitoren van de populatie en het wegvangen of castreren van nieuwe zwerfkatten.” Stichting Zwerfkatten Nederland staat de TNRC-methode voor, inclusief structurele vangacties, monitoring op o.a. aanwas van nieuwe zwerfkatten en permanente evaluatie door o.a. inventarisatie van aantallen (behandelde) zwerfkatten.

 

 1. De bewezen resultaten van 2017 van de TNRC-methode (vangen, neutraliseren, herplaatsen en monitoren) is een onmiddellijke afname van zwerfkatten met 58%. Van het totaal aantal van 3.500 met TNRC behandelde katten is:
  • 42% retour gegaan naar de vanglocatie (als schuurkat of op de vangplek zonder eigenaar);
  • 7% ingeslapen vanwege onbehandelbare of ongeneeslijke ziekten;
  • 5% retour is gegaan naar de eigenaar (veelal dankzij de chip);
  • 36% kittens zijn die gesocialiseerd en als huiskat geplaatst zijn
  • 10% van de volwassen katten een plek als muizenvanger of een thuis hebben gekregen.

 

Predatie

 1. De Vogelbescherming heeft in hun standpunt predatie weidevogels staan: ‘De achteruitgang van weidevogels wordt vaak geweten aan predatie. Predatie (…) is niet de belangrijkste oorzaak van de teruggang van weidevogels blijkt uit tal van wetenschappelijke studies, dat is het verdwijnen van geschikt leefgebied door het steeds intensievere gebruik van boerenland’.

 

 1. Diverse onderzoeksrapporten spreken tegen dat zwerfkatten weidevogels eten. Quote Reiniers: “De kat wordt in slechts 12,5% van wetenschappelijk onderzoek genoemd als predator” en “de meerderheid van de katten vangt geen prooien”. Uit maagonderzoek is gebleken dat het kattendieet voornamelijk (ruim 87%) bestaat uit zoogdieren. Als de kat vogels eet, dan betreft dat voornamelijk reeds verzwakte zangvogels.

 

Een vergeten groep: de schuurkatten

 1. Schuurkatten die goed werk doen als ongediertebestrijder, zijn in het algemeen schuw en niet gechipt/geregistreerd of geneutraliseerd. Als jaarlijks nesten kittens geboren worden, worden deze kittens (als ze het al overleven) van het erf afgejaagd en moeten hun eigen kostje zien te vinden. Alhoewel wettelijk gesproken deze schuurkatten een eigenaar hebben die een zorgplicht heeft, wordt amper omgekeken naar deze categorie katten – ook niet als ze ziek zijn. Gemeentelijk en provinciaal beleid voor deze schuurkatten zou gepaard moeten gaan met subsidies vanuit het weidevogelbeleid: alleen subsidies aan boerenbedrijven die hun schuurkatten gechipt/geregistreerd & geneutraliseerd hebben. Ook voor deze schuurkatten geldt een zorgplicht door de eigenaar van het boerenbedrijf wat gehandhaafd kan worden.

 

Goed voorbeeld doet goed volgen?!

 1. In geheel België is het sinds 1 april 2018 verplicht om je kat te laten chippen/registreren en neutraliseren. Sindsdien is er het aantal zwerfkatten wat in asielen wordt opgevangen met 30 % verminderd. Deze kostenbesparing wordt ingezet voor de kosten van TNRC. De kosten van het verplicht chippen/registreren en neutraliseren wordt gezamenlijk gedragen door de provincie, gemeenten en de lokale dierenasielen. Vanaf 2021 geldt in Spanje en Portugal een landelijke chipplicht.

 

 Wie is Stichting Zwerfkatten Nederland? 

Stichting Zwerfkatten Nederland is opgericht om neutralisatie (sterilisatie- en castratie-) projecten en alles wat daarmee samenhangt te ondersteunen en daar waar mogelijk uit te voeren opdat het aantal zwerfkatten in Nederland verminderd wordt en zwerfkatten in Nederland een zeldzaamheid worden. Stichting Zwerfkatten Nederland is dé belangenbehartiger voor alle zwerfkattenorganisaties in Nederland.

Om te voorkomen dat zwerfkatten ontstaan, is informatievoorziening rondom verantwoord eigenaarschap aan katteneigenaren van belang. Zonder huiskat is er geen zwerfkat. Er zijn in Nederland naar schatting 2,6 miljoen huiskatten. Het chippen met registratie van de kat voorkomt het verworden van de huiskat tot zwerfkat. Het neutraliseren (steriliseren en castreren) voorkomt het ontstaan van verwilderde en wilde zwerfkattenkolonies. Het ontwikkelen en stimuleren van landelijke samenwerking en een hecht netwerk tussen de zwerfkattenorganisaties onderling maakt dat capaciteit in kennis en kunde elkaar aanvullen en versterken. Daarnaast is het maken van samenwerkingsafspraken met landelijk betrokken organisaties belangrijk, opdat efficiënt en effectief de verwilderde zwerfkat geholpen wordt met gebruikmaking van alle stakeholders zoals ambtenaren van gemeenten en provincies, dierenwelzijnsorganisaties, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de 12LandschappenNL en de Jagersvereniging.

Visie Zwerfkatten Nederland

Onze visie is een zwerfkattenvrij Nederland. Hiermee wordt het leed van het harde bestaan van de zwerfkat en de prooien die de zwerfkatten moeten vangen om te overleven, bespaard. De zwerfkat hoort niet in de Nederlandse natuur thuis.

 

Missie Zwerfkatten Nederland

Nederland diervriendelijk zwerfkattenvrij!

Onze missie geven wij vorm vanuit onze kernwaarden (waarvoor staan wij en wat vinden wij belangrijk):

 1. Samenwerken
 1. Passie
 2. Respect
 3. Voorkomendheid
 4. Verbinden

Samenwerken vinden wij belangrijk omdat – ook al verschillen de motieven en werkwijzen – de betrokken stakeholders hetzelfde willen: geen verwilderde of wilde zwerfkatten in Nederland. Deze ambitieuze missie kunnen we alleen vormgeven als we met passie werken, want zonder passie is er onvoldoende voortgang om Nederland ook daadwerkelijk zwerfkattenvrij te maken. Omdat we van elkaar kunnen verschillen in motief en werkwijze, is respect voor elkaars standpunt en wijze van acteren belangrijk als basis in de omgang met elkaar, essentieel. Er zijn immers meerdere mogelijkheden om ons doel te bereiken en niemand kan volledig de waarheid in pacht hebben. Onze basishouding voor respect met de ander tonen wij door voorkomend te zijn, boven de verwachting van de ander uit. Door mensen en organisaties met elkaar te verbinden, bereiken we met elkaar zoveel meer dan als afzonderlijke individuen en organisaties.

Om de missie ‘Nederland diervriendelijk zwerfkattenvrij!’ te kunnen effectueren, heeft Stichting Zwerfkatten Nederland de volgende doelstelling: 

De verwilderde & wilde zwerfkat komt na 2040 in Nederland niet meer voor.

Voor meer informatie: neem contact op met Stichting Zwerfkatten Nederland:

Carien Radstake, T: 06 2454 3664, carienradstake@stichtingzn.nl