Meer welzijn voor asielhonden

Target reached
from €24,900 (100%)
Closed

  

In Nederland belanden er jaarlijks maar liefst 10.000 honden in een asiel. Iets minder dan de helft van deze honden gaan retour naar de eigenaar gaat (zwerfdieren), dit is meestal binnen een paar dagen of weken. Meer dan de helft van de honden wordt geplaatst en een klein deel geëuthanaseerd. Een buitengewoon stressvolle situatie voor eenieder van deze honden!

Wat heeft een hond nodig? 

 

Om het algehele welzijn van deze asielhonden alsnog zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, is het belangrijk om meer te weten te komen over het aanpassingsvermogen van elke individuele hond.

Hoe reageert een hond op zijn nieuwe omgeving? Went hij snel of heeft hij meer tijd nodig? Wat is de individuele stressresponse van de hond, en hoe snel (of langzaam) neemt deze af? En wat kunnen de asielmedewerkers of de nieuwe baasjes van een hond doen om deze periode van onrust en verandering zo makkelijk en stressvrij mogelijk te maken – en op deze manier het welzijn en de gezondheid van zo veel mogelijk honden te kunnen waarborgen?

Op deze vragen willen wij antwoorden vinden, zodat wij het welzijn van elke asielhond kunnen waarborgen. Met dit project willen wij inzicht verkrijgen in het aanpassingsvermogen van asielhonden, zowel op het moment dat zij in een asiel belanden, als ook bij herplaatsing in een nieuw thuis.

 

Aanpassingsvermogen individuele hond

 

Wij willen relevante fysiologische en gedragsmatige parameters vaststellen en valideren, en op deze manier het individuele aanpassingsvermogen van een hond in kaart zien te brengen en zijn welzijn te kunnen monitoren. Voor het bespoedigen van het gewenningsproces in het nieuwe huis en het vinden van een goede match met een nieuwe eigenaar is het van belang om in te kunnen schatten of de hond moeite heeft met het aanpassen aan een nieuwe omgeving en op welke manier hij zich aanpast.

Het uiteindelijke doel is om op basis van onze uitkomsten adviezen te ontwikkelen hoe het aanpassingsvermogen én het welzijn van asielhonden langdurig verbeterd kan worden.

 

Het beste voor elke hond

 

Met dit project hopen wij inzicht te creëren in individuele adaptatieresponsen en op deze manier individuele dieren zo snel als mogelijk te voorzien in hun individuele behoeften. Op deze manier hopen wij het gewenningsproces in een nieuwe leefomgeving (asiel of nieuw thuis) zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Een snelle aanpassing aan het asiel komt ten goede aan dierenwelzijn en kan herplaatsing bevorderen. Een snelle aanpassing aan een nieuw thuis komt eveneens ten goede aan het dierenwelzijn en aan een duurzaam goede relatie tussen hond en eigenaar en verkleint daarmee de kans op het retour brengen van de hond naar het asiel.

 

Deelnemende honden

 

Voor dit onderzoek willen wij 100 asielhonden monitoren. Vijftig (50) honden zullen ook ook na adoptie gemonitoord worden, met 50 reguliere ‘huis’ honden als controlegroep.

Om het welzijn van de honden niet onnodig te belasten en de praktische uitvoering van monsterverzameling door nieuwe eigenaren uit te kunnen laten voeren, zetten wij in op non-invasieve meetmethodes, zoals sensoren.

 

Meetmethodes in asiel en nieuw thuis

 

In het asiel worden de honden vanaf het moment van binnenkomst intensief gemonitord middels niet-invasieve methodes. Zo worden de honden dag en nacht gefilmd om gedragsobservaties te doen, wordt de activiteit van de honden gemeten met behulp van accelerometers (Actigraph®) aan de halsband van de hond en worden urine-, speeksel- en haarmonsters genomen om stress-gerelateerde hormonen in kaart te brengen gedurende een langere periode in het asiel.

De onderzoekers verzamelen zelf de gegevens van de honden in het asiel. Nieuwe eigenaren worden door ons geïnformeerd en getraind om dezelfde type gegevens na adoptie van deze honden zelf te kunnen verzamelen. Zo ontstaat een compleet beeld van de stressrespons van de honden zowel in het asiel als na adoptie, zodat een vergelijking tussen de twee situaties ook mogelijk is. Hiernaast wordt als controle ook een groep honden die niet uit een asiel komen in hun eigen thuissituatie gemeten ter vergelijking met de asielhonden groep.

 

Help je mee?


Jouw bijdrage maakt het verschil voor asielhonden!